Договір про надання освітних послуг

Завантажити договір Завантажити заяву

Публічна пропозиція на укладення договору про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів.

ФОП Постернак Володимир Володимирович (далі – за текстом Виконавець), відповідно до ст.641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладення договору про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів(надалі – Публічна пропозиція) з метою надання освітніх послуг, умови і правила яких, визначенні у даному Договорі.

Ця Публічна пропозиція розміщена на офіційному сайті Виконавця
http://druzi.biz/contract.page?contract=1.

Виконавець, діючи на підставі ст.641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією і бере на себе зобов’язання перед фізичними  особами, які її приймуть (акцептують), надавати дистанційний доступ до навчальних матеріалів Виконавця та освітні послуги щодо вивчення та використання цих навчальних матеріалів. Також надавати інші освітні та дистанційні послуги типу: надання місця (хостінгу) у інтернет-мережі для розміщення учнівських робіт, віртуальної адреси (домену) для пошуку і дистанційного перегляду цих робіт тощо, в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

Договір про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів є Договором приєднання. Згідно ст.634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється шляхом подання Заяви-анкети на приєднання до Договору про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів, шаблон якої є невід’ємною частиною даного Договору.

Договір про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів.

Виконавець, та Замовник громадянин України, що прийняв (акцептував) публічну пропозицію на укладення цього Договору, згідно поданої заяви-анкети, та який діє в інтересах дитини (надалі - Учень) уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується:

1.1.1. надати Учню дистанційний доступ до навчальних матеріалів Виконавця;

1.1.2. організувати Учню процес якісного, самостійного вивчення і засвоєння навчальної програми Виконавця використовуючи портал дистанційної освіти Виконавця та навчальних матеріалів виконавця;

1.1.3. надати Учню місце в інтернет-мережі (хостінг) для розміщення учнівських робіт, які створені учнем під час вивчення навчальних матеріалів Виконавця;

1.1.4. надати учню домен (адресу в інтернет-мережі) для пошуку і відображення Учнівських робіт;

1.1.5. в обсязі до двох годин на тиждень протягом Навчального року надавати Учню інструктажі та консультації з виконання та використання типових задач, завдань, проектів розміщених у навчальних матеріалах Виконавця;

1.1.6. при потребі організувати для учнів дистанційні тренінги, змагання, конкурси, турніри тощо;

1.1.7.організувати процес вивчення Учнем програмування та споріднених до нього предметів (алгоритмізації, логіки, математики, інженерії, робототехніки, англійської мови тощо);

1.1.8.здійснювати перевірку, аналіз, корекцію і оцінювання виконаних Учнем завдань шляхом передачі таких робіт учнем Виконавцю через Портал дистанційної освіти виконавця.

1.1.9.інші освітні послуги, які потрібні для повного і якісного засвоєння учнями навчальної програми Виконавця.

2. Визначення термінів, правила.

2.1.Терміни:

2.1.1.Навчальна програма – це розроблена Виконавцем (надалі Автор проекту) послідовність тем, завдань, задач, проектів з вивчення програмування чи суміжних предметів. В процесі проведення навчальних занять Навчальна програма може змінюватися та коригуватися.

2.1.2.Навчально-методичні матеріали (надалі – НММ) – це розробленні Виконавцем задачі, завдання, проекти, тести, графічні, відео і текстові матеріали, відеоуроки тощо у електронній формі для успішного засвоєння Учнем Навчальної програми.

2.1.3.Навчальний Курс (Курс) – це підбір НММ по вивченню однієї мови програмування, програмної оболонки, бібліотеки тощо (наприклад, курс по вивченню мови програмування PHP). Вивчення навчального курсу завершується курсовою роботою.

2.1.4.Навчальний модуль (Модуль) – це завершена частина Курсу. Вивчення навчального модулю закінчується заліком.

2.1.5.Навчальний місяць – наданий Учню такий об'єм навчальних матеріалів, який засвоюється учнем протягом 4 тижнів. У Навчальний місяць Виконавець надає учню до 8 годин консультацій інструктажів, пояснень інших освітніх послуг, наприклад, перевірки учнівських робіт, виправлення помилок тощо.

2.1.6.Навчальний триместр – три Навчальні місяці.

2.1.7.Навчальний семестр – половина Навчального року.

2.1.8.Навчальний рік – 9 чи менше Навчальних місяців. Кількість Навчальних місяців у Навчальному році залежить від того, коли учень починає навчання. Якщо учень починає навчання у вересні, тоді Навчальний рік - 9 Навчальних місяців, якщо учень починає навчання у жовтні, тоді Навчальний рік - 8 Навчальних місяців, у листопаді - 7 і т. д.

2.1.9.Місячний пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального місяця

2.1.10.Триместровий пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального триместру

2.1.11.Семестровий пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального семестру

2.1.12.Річний пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального року.

2.2.Правила:

2.2.1.НММ мають усі властивості інформації та можуть передаватись в електронній, усній, чи письмовій формі.

2.2.2.Протягом Навчального року Виконавець повинен передати Учню таку кількість НММ, яка є достатньою для якісного засвоєння Навчальної програми, здач заліків, екзаменів та отримання відповідних Сертифікатів школи програмування «ІТ-ELIT».

2.2.3.НММ вважаються переданими від Виконавця до Учня з моменту їх першого перегляду, чи їх прослуховування Учнем.

2.2.4.Заняття, консультації, інструктажі, інші освітні послуги вказані у пункті 1.1. цього Договору які вимагають у Виконавця часових затрат носять груповий характер.

2.2.5.Час, місце і спосіб (очно чи дистанційно) проведення групових занять, інструктажів, консультацій тощо вибирає Виконавець.

2.2.6. Якщо групове заняття відбулося а Учень на такому занятті відсутній, то Виконавець відкриває Учню доступ до НММ розміщених на Порталі Виконавця чи на Гугл-диску і такі НММ опрацьовується Учнем самостійно. Під час самостійного освоєння НММ Учнем виконуються практичні завдання, задачі чи проекти, які прикріплені до відповідної теми Навчальної програми.

2.2.7. Заняття, консультація, інструктаж вважається проведеним не залежно від способу отримання Учнем інформації - через часові затрати Виконавця чи/або іншим способом вказаним у пункті 2.2.6. цього Договору.

2.2.8.Виконавець має право залучати інших осіб до виконання цього Договору.

3.Плата та порядок розрахунків.

3.1.Замовник у Заяві-анкеті вибирає спосіб оплати (кожного місяця, кожного триместру, кожного семестру чи один платіж на рік). При цьому Замовник зобов’язується оплатити повну вартість навчального року плюс додаткові платежі (наприклад, одноразовий платіж у рік) згідно правил і зауважень вказаних у Заяві-анкеті.

3.2.Замовник вносить плату за здійснені Виконавцем освітні послуги вказані у пункті 1.1. цього Договору і які надаються у відповідності до правил описаних у пункті 2.2. цього Договору.

3.3.Оплату Замовник вносить як передоплату, або на першому занятті Навчального: Місяця, Триместру Семестру чи Року в залежності від вибраного Замовником періоду оплати у Заяві-анкеті.

3.4.Замовник може вибрати один із безготівкових способів оплати: на рахунок вказаний Виконавцем, чи використавши сервіс переказу коштів, який розміщений на сайті Виконавця "druzi.biz", вибравши на головній сторінці "Оплатити" і ввівши код для оплати, який надає Виконавець кожному учню.

3.5.Розмір і кількість платежів вказані у Заяві-анкеті Замовника, яка підписується ним особисто є невід’ємною частиною цього Договору.

3.6.У разі порушення Замовником чи/або Учнем умов і правил цього Договору, кошти оплачені Замовником щодо виконання умов цього Договору не повертаються.

3.7.У випадку наявності у Замовника боргу, Замовник Виконавцю оплачує пеню (штраф) у розмірі 1% від суми заборгованості за кожен день прострочки.

4.Обов’язки Сторін.

4.1.Обов’язки та права Виконавця:

4.1.1.Забезпечити передачу Учню НММ на умовах і правилах, що визначені цим договором.

4.1.2.Організувати процес вивчення Учнем НММ.

4.1.3.Забезпечити Учня всією необхідною для навчання Учня інформацією: доменні імена, хостинг, бази даних, доступ до системи дистанційної освіти, навчальних матеріалів безкоштовним програмним забезпеченням тощо.

4.1.4.Здійснювати контроль та нагляд за правильним, якісним та повним засвоєнням Учнем Навчальної програми Виконавця.

4.1.5.Періодично організовувати контроль знань Учня здобутих під час освоєння НММ шляхом проведення зрізів знань, заліків та екзаменів.

4.1.6.Після успішного захисту курсового проекту Учень здобуває право на отримання Сертифікату. Виконавець безкоштовно видає Учню відповідний електронний Сертифікат (Сертифікати) після завершення Учнем Навчального року за умови успішної здачі екзамену і відсутності боргу по оплаті.

4.1.7.За бажанням Замовника чи Учня, при умові виконання пункту 4.1.6. цього договору, Виконавець може виготовити учневі паперовий (ламінований, пластиковий тощо) сертифікат. Вартість послуг на виготовлення і доставку паперового сертифікату Учню оплачує Замовник після погодження вартості з Виконавцем.

4.2.Обов’язки та права Замовника:

4.2.1.Виконувати вимоги Виконавця, щодо організації навчального процесу, якісного, своєчасного та належного засвоєння Учнем Навчальної програми.

4.2.2.Стежити за виконанням Учнем своїх обов'язків. Робити все можливе, щоб Учень виконував свої обов’язки (пункт 4.3 цього Договору).

4.2.3.Забезпечити можливість відвідування (перегляду, прослуховування) Учнем занять.

4.2.4.Стежити за виконанням Учнем домашніх робіт і самостійних відпрацювань пропущених занять згідно з пунктом 2.2.6. цього Договору.

4.2.5.Відвідувати батьківські збори, цікавитися успішністю учня, просуванням у вивченні програмування тощо.

4.2.6.Своєчасно і в повному обсязі здійснювати передоплату на умовах і в порядку, визначеному цим Договором.

4.2.7.При виникненні перешкод для своєчасного внесення плати, Замовник повинен письмово (на пошту, Вайбер Виконавця тощо) за три дні до моменту оплати попередити Виконавця вказавши причини затримки і терміни погашення заборгованості.

4.2.8. Вимагати у Виконавця надання доступу до електронного журналу з можливістю перегляду платежів, оцінок, пропусків, робіт Учня тощо.

4.2.9.Якщо заняття проходитимуть «Очно», фінансувати приїзд учня на заняття, або іншим способом забезпечити відвідування учнем занять.

4.2.10.За умови проведення дистанційних занять створити для Учня вдома робоче місце з комп'ютером підключеним до мережі Інтернет обладнаним навушниками і мікрофоном. Забезпечити умови для занять вдома.

4.3.Обов’язки та права Учня:

4.3.1.Виконувати вимоги Виконавця які стосуються навчального процесу, якісного, своєчасного і належного засвоєння Навчальної програми.

4.3.2.Бути присутнім на занятті, не спізнюватися.

4.3.3.У разі неможливості відвідати заняття попередити Виконавця вказавши причину пропуску. Попередження повинно бути в письмовій формі на електронну пошту, чи використовуючи програми Viber, WhatsApp тощо. У попередженні обов’язково вказати вагому причину пропуску.

4.3.4.Підтримувати порядок і дисципліну на заняттях.

4.3.5.Вести конспект, відповідати на питання, проходити тести.

4.3.6.Виконати всі завдання, задачі і проекти, які є у навчальних матеріалах Виконавця.

4.3.7.Якщо завдання, задачі чи проекти не були зроблені під час заняття, тоді доробляти їх в інший час до початку наступного заняття.

4.3.8.Прикріплювати файли з власноруч зробленими завданнями до комірок теми електронного журналу, або передати Виконавцю іншим способом, наприклад, розмістивши на хостингу Виконавця, пересилати на пошту Виконавця, розмістити на Гул-диску з наданням доступу Виконавцю тощо.

4.3.9.Виконувати задане Виконавцем домашнє завдання.

4.3.10.Самостійно, використовуючи систему дистанційного навчання, відпрацювати до наступного заняття, пропущене заняття. Фактом відпрацювання є - власноруч зроблені завдання пропущеної теми і прикріплені файли із завданнями до комірки відповідної теми електронного журналу чи іншим способом передані Виконавцю (пункт цього Договору 4.3.8.).

4.3.11.Вимагати у Виконавця надання доступу до електронного журналу з можливістю перегляду Навчальних матеріалів курсу, прикріплення своїх робіт, перегляду оцінок, пропусків тощо.

5.Відповідальність Сторін, вирішення спірних питань, інші умови договору.

5.1.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх зобов’язань.

5.2.Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання, чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.3.Кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку її персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних.

5.4.Виконавець не несе відповідальності за стан Учня і його здоров’я під час виконання умов цього Договору.

6. Термін дії, умови зміни та припинення Договору

6.1.Договір діє з моменту прийняття даної публічної пропозиції шляхом подання заяви-анкети про приєднання до цього Договору та діє до 30 червня 2024 року. У випадку повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором Договір припиняє свою дію достроково з моменту такого виконання.

6.2.Договір може бути припинений за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише у випадках передбачених цим Договором та законодавством України.

6.3.Дострокове припинення цього Договору з ініціативи Замовника відбувається шляхом подання письмової заяви на ім’я Виконавця у термін не менший одного календарного місяця до дати розірвання дії цього Договору. У заяві Замовник повинен вказати вагому причину розірвання договору.

6.4.Дострокове припинення договору з ініціативи Виконавця відбувається шляхом попередження Замовника про причини розірвання договору. Попередження подається Виконавцем Замовнику у термін не менший одного календарного місяця до дати розірвання дії цього Договору.

6.5.У випадках не передбачених цим Договором сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСА ВИКОНАВЦЯ

ФОП Постернак Володимир Володимирович

Адреса:
м. Тернопіль, вул. Слівенська, 13/38

ІПН:2436210213

Контактні дані:

e-mail: 55517vp@gmail.com

web: druzi.biz

Контактні телефони: +38097 0543777(є вайбер), +380950543 777, +380730543777.

Розрахунковий рахунок UA693052990000026009013302885 , в АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Додаткова інформація:

При оплаті на р/р якщо запитує код (ІПН чи ЕДРПОУ) вказувати 2436210213

У призначені платежу обов’язково вказувати: «За навчання Шевченко Тарас, 0971234567, місто Київ» (Замість Шевченко Тарас, 0971234567 і міста Київ вказати контактні дані Учня.).


Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sessions/sess_eoks723vfi6eqlbouoaich8th4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5/sessions) in Unknown on line 0